เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
12 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จากการส่งผลงานเพื่อสังคมเข้าประกวดกับโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปีที่ ๘ ในชื่อโครงการ "ลด ละ เลิก หลีกเลี่ยงปรับพฤติกรรมเสี่ยง ห่างไกลยาเสพติด" เยาวชนกลุ่มแกนนำได้เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยต้องการลดปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและการใช้ยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน จึงมีความคิดที่จะให้การลดปริมาณ การบริโภคสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงขยายผลไปยังแหล่งชุมชนอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากตำรวจในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ

เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ. ศรีสะเกษ
 
เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ