การเข้าและการใช้งานเว็ปไซต์ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต้องเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เนื้อหา
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดทำ www.crownpropertyfoundation.org เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆที่ทางมูลนิธิฯ ได้นำเสนอในเว็บไซต์นี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็ปไซต์แห่งนี้หรือเว็ปไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้หากพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

การพิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ข้อมูล หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์ของทางมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว และ/หรือ เพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจะต้องไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องทางการค้าเพื่อแสวงหาผลกำไร โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องระบุถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของมูลนิธิฯ และไม่ทำการแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้น และเอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำ ดัดแปลง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษานั้น จะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่ปรากฎในข้อมูลต้นฉบับนั้นๆ

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน
มูลนิธิฯ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกที่ได้มีการเชื่อมต่อไว้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล
ข้อมูลที่มูลนิธิฯ เก็บระหว่างการใช้เว็บไซต์ตามปกติ จะใช้เพื่อตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป สำหรับข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น อีเมล เป็นต้น ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลแก่ทางมูลนิธิฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอกอื่น